Privacy verklaring

Praktijk voor Psychologie Mertens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleidsdocument willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Psychologie Mertens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleidsdocument;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Psychologie Mertens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleidsdocument, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk voor Psychologie Mertens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • ter verifiëring van de identiteit;
 • voor het kunnen maken/verzetten van afspraken;
 • om op individueel niveau een diagnose te kunnen stellen, een behandelplan te kunnen opmaken en uitvoeren, de behandeling te kunnen evalueren/bijsturen, en het resultaat van de behandeling te kunnen bepalen;
 • om op praktijkniveau de kwaliteit van de uitgevoerde behandelingen te kunnen evalueren;
 • voor de overdracht naar verwijzers of mede behandelaren;
 • voor de overdracht naar collegae in geval van waarneming bij afwezigheid;
 • voor declaratiedoeleinden.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstellingen kan Praktijk voor Psychologie Mertens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters en evt. voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • burgerlijke staat;
 • huisarts en evt. specialist;
 • gezondheidsgegevens;
 • verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • nummer ID.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Psychologie Mertens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en de daaropvolgende 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk voor Psychologie Mertens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • uitwisselen van cliëntgegevens t.b.v. de behandeling.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • verwijzing;
 • de behandelovereenkomst (met gemeenschappelijke cliënt).

Voor bovenstaande doelstelling kan Praktijk voor Psychologie Mertens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters en evt. voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • (zakelijk) adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) E-mailadres (zorgmailadres);
 • AGB-code;
 • specialisme.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Psychologie Mertens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • in het algemeen: gedurende de onderlinge samenwerking tussen Praktijk voor Psychologie Mertens en u als zorgverlener;
 • m.b.t. de koppeling van uw persoonsgegevens aan die van de individuele cliënt: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt plus 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Praktijk voor Psychologie Mertens verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • het kunnen uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mogelijk toekomstige arbeidsovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstelling kan Praktijk voor Psychologie Mertens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters en voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land);
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BIG-nummer;
 • CV (opleidingen en werkervaring).


Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Psychologie Mertens opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure en daarna doorlopend wanneer het tot een arbeidsovereenkomst komt (intern privacy beleidsdocument).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de digitale dossiervoering (elektronisch patiënten/cliënten dossier);
 • cliëntgebonden informatie overdracht tussen zorgverleners;
 • online behandelondersteuning;
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verzorgen van routine outcome metingen (behandeluitkomst metingen);
 • het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • het verzorgen van incasso-opdrachten;
 • het verzorgen van de financiële administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Bewaartermijn

Praktijk voor Psychologie Mertens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Praktijk voor Psychologie Mertens van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en handelen daarnaar.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacy beleidsdocument nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Praktijk voor Psychologie Mertens
Merijntje Gijzenstraat 3-G
4906 EA Oosterhout

06-15101362
info@psychologiemertens.nl